Motie: Geen mest en slacht­afval voor productie groengas


10 september 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 september 2020, ter bespreking van de zienswijze op de concept-Regionale Energiestrategie,

constaterende dat

  • In de concept-Regionale Energiestrategie (RES) over groengas wordt gesproken als duurzame brandstof;
  • Mest expliciet in de RES expliciet wordt benoemd als grondstof voor groengasproductie;
  • Reststromen uit de vleesverwerkende industrie – slachtafval – ook een belangrijke grondstof is voor de productie van groengas;

overwegende dat

  • Groengas zeker niet ‘groen’ is als het reststromen verwerkt van een industrie die per saldo de grootste bijdrage levert aan de opwarming van de aarde;

verzoekt het college

  • In de zienswijze op de concept-RES kenbaar te maken dat zij geen productie van groengas wil op basis van reststromen uit de (intensieve) veehouderij, zoals mest en slachtafval;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen