Motie: Opvang hemel­water voor door­spoeling toilet in nieuw of gere­no­veerd gemeen­telijk vastgoed


18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025,

constaterende dat

  • Het toilet nog altijd wordt doorgespoeld met leidingwater, wat vervolgens als afvalwater naar het riool wordt geleid;

overwegende dat

  • Het zonde is om het toilet door te spoelen met leidingwater, zeker in tijden van waterschaarste en ook omdat er veel energie wordt verbruikt in de waterzuivering;
  • Gebruik van leidingwater voor doorspoeling van het toilet leidt tot meer druk op het riool, omdat het hemelwater nog altijd rechtstreeks het riool instroomt;

voorts overwegende dat

  • De gemeente nieuwbouw pleegt in het gemeentelijk vastgoed (inclusief onderwijshuisvesting) of grondig renoveert (dus met behulp van een renovatiearchitect), wat kansen biedt om de opvang van hemelwater ter doorspoeling van het toilet te integreren in het ontwerp en/of het programma van eisen;

verzoekt het college

  • Opvang van hemelwater ter doorspoeling van het toilet integraal te verwerken in het ontwerp en/of programma van eisen voor nieuwbouw of grondige renovatie van gemeentelijk vastgoed;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen