Motie: Ketting­beding voor behoud bomen Parkhaven


18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de haalbaarheid van het unsolicited proposal en het masterplan Parkhaven,

constaterende dat

  • De ontwikkelaar van de woningbouw aan de Parkhaven in het masterplan vermeldt dat er 555 bomen zullen komen te staan in het gebied waarop de ontwikkel- en koopovereenkomst van toepassing zal zijn;

overwegende dat

  • Het bomenplan van de ontwikkelaar geldt als een vorm van compensatie voor de vernietiging van groen oppervlakte, mits dit dan wel blijft voortduren;
  • Bomen op particulier terrein in deze stad niet meer worden beschermd sinds uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de bepaling is geschrapt dat de kap van deze bomen vergunningplichtig is;
  • Bescherming van bomen op particulier terrein daarom privaatrechtelijk moet worden geregeld, bijvoorbeeld met gebruik van een kettingbeding dat het behoud van de 555 bomen regelt voor in de toekomst;

verzoekt het college

  • In de nog op te stellen koopovereenkomst met de ontwikkelaar een kettingbeding op te nemen dat regelt dat de 555 bomen op het te verkopen perceel niet gekapt mogen worden, tenzij advies van een boomexpert een ziekte bij een van de bomen uitwijst;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen