Motie: Belast groot­ver­bruikers water, groot­ge­bruikers riool


18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam in de tariefstelling van de rioolheffing geen gebruikersdeel toekent aan de aanslag;
  • De gemeenten Amsterdam, Den Haag en Utrecht in de tariefstelling van de rioolheffing een gebruikersdeel toekennen aan de aanslag op basis van de afvoer van afvalwater en opgepompt grondwater van het perceel naar het riool vanaf een drempelwaarde, te weten respectievelijk 500 kubieke meter, 300 kubieke meter en 250 kubieke meter;
  • Kosten die worden toegerekend aan het gebruikersdeel bestaan uit variabele posten die daadwerkelijk verband houden met onderhoud van het riool door het grootverbruik van het riool, dus uitgezonderd vaste posten zoals reiniging van straatkolken, reiniging oppervlaktewater of kapitaalslasten;

overwegende dat

  • Het gebruikersdeel in de drie andere grote steden tot doel heeft om grootgebruikers van het riool extra te belasten, omdat dit recht doet aan het principe dat de gebruiker moet betalen;
  • Een mooie bijvangst van toevoeging van het gebruikersdeel is dat er een financiële prikkel ontstaat bij grootverbruikers van water om hun waterconsumptie omlaag te brengen;

verzoekt het college

  • Een gebruikersdeel toe te voegen in de tariefstelling van de rioolheffing op basis van de afvoer van afvalwater en opgepompt grondwater vanaf een bepaalde drempelwaarde, bij voorkeur vanaf 250 kubieke meter (het ‘Utrechtse model’);

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen