Motie: Ontwik­ke­laars betalen mee aan trans­for­matie metro­station Rijnhaven


23 april 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 april 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Masterplan Rijnhaven,

constaterende dat

  • Fase 4 van de ontwikkeling aan de Rijnhaven onder meer voorstelt om het metrostation Rijnhaven te transformeren;
  • Deze transformatie blijkens het raadsvoorstel voor vaststelling van het Masterplan Rijnhaven louter uit publieke gelden zal worden gerealiseerd;

voorts constaterende dat

  • Investeringen in het Rotterdamse OV-netwerk momenteel worden betaald door reizigers, via de inkomsten van de bedrijven die een concessie hebben in het verzorgingsgebied van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH);

overwegende dat

  • Ontwikkelaars van het woonprogramma aan de Rijnhaven gebaat zijn bij goed openbaar vervoer (OV) voor een rendabele business case, omdat de toekomstige bewoners in een bereikbare stad willen wonen;
  • Het instrument van de grondexploitatie een goed instrument is om een waarde toe te kennen aan de investeringen die worden gedaan om een gebiedsontwikkeling te ontsluiten;

verzoekt het college

  • Een gedeelte van de raming van de kosten voor de transformatie van metrostation Rijnhaven te verdisconteren in de grondexploitatie voor Fase 1 van de ontwikkeling aan de Rijnhaven;
  • Deze werkwijze en passant te beschouwen als proef voor het betrekken van ontwikkelaars bij investeringsvoorstellen voor een beter OV;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen