Motie: Hero­pening locaties buiten­sport


23 april 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 april 2020, ter bespreking van een motie vreemd aan de orde van de dag,

constaterende dat

  • Het kabinet op 21 april jongstleden heeft afgekondigd dat de bewegingsbeperkende maatregelen voor kinderen tot 18 jaar worden versoepeld en de gemeenten heeft gevraagd sportparticipatie van de doelgroep met én zonder lidmaatschap van een vereniging zoveel mogelijk te bevorderen;
  • In het meest recente aanwijzingsbesluit van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 21 april jongstleden in totaal 54 Rotterdamse locaties zijn afgesloten vanwege het coronavirus, waaronder 13 voetbalkooien, 10 skateparken, 4 sportparken, een speelveld, een speelplein, een Cruyffcourt en een fitnessfaciliteit;

overwegende dat

  • Alle gesloten locaties voor buitensport een dienstbare rol kunnen vervullen in het bevorderen van sportparticipatie onder jeugdige Rotterdammers, uiteraard met inachtneming van het afstandscriterium van anderhalve meter zoals genoemd in de noodverordening van de VRR;
  • De locaties bij uitstek geschikt zijn voor Rotterdamse kinderen en jongeren die geen lid zijn van een sportvereniging;

verzoekt het college

  • De VRR te verzoeken alle locaties voor buitensport die momenteel per aanwijzing gesloten zijn, zo snel mogelijk te heropenen;
  • De Raad op korte termijn te informeren hoe zij sportparticipatie onder Rotterdamse kinderen en jongeren wil bevorderen, waaronder niet-leden van sportverenigingen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen