Motie: Onderzoek relatie Rotterdams coro­naleed en lucht­ver­ont­rei­niging


12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2021,

constaterende dat

  • Rotterdam er negatief uitschiet voor wat betreft het aantal besmettingen van Rotterdammers met het coronavirus, het aantal ziekenhuisopnamen van Rotterdamse patiënten met de luchtweginfectieziekte COVID-19 en het aantal overlijdens van Rotterdammers als gevolg van deze ziekte;
  • De positieve correlatie tussen coronaleed enerzijds en luchtverontreiniging anderzijds wordt verondersteld, maar dat hard bewijs vooralsnog ontbreekt;

overwegende dat

  • Onze stad op meerdere plekken slechte tot zeer slechte lucht heeft, tevens waar vaak Rotterdammers wonen met een sociaaleconomische achterstand;
  • Wetenschappelijke kennis over de relatie tussen het coronavirus (en aanverwant: COVID-19) en de kwaliteit van de lucht hopelijk leidt tot andere beleidskeuzes en mogelijk handelingsperspectief biedt aan Rotterdammers, wat levens kan redden;

verzoekt het college

  • Een onderzoek naar de relatie tussen het coronavirus en luchtverontreiniging te gelasten bij de GGD Rotterdam-Rijnmond;
  • Deze dienst met raad en daad te ondersteunen tijdens dit onderzoek;
  • Zich in te spannen andere deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond ertoe te bewegen een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van dit onderzoek;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen