Motie: Nieuwe Wielewaal natuur­in­clusief


18 oktober 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 oktober 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan De Nieuwe Wielewaal,

constaterende dat

  • Het plangebied van de Nieuwe Wielewaal veel groene percelen kent, is omgeven door tuindorpen met veel groen en in de nabijheid is van het Zuiderpark;
  • In Wielewaal-Oost reeds nest- en broedgelegenheden zijn aangebracht in de nieuwbouwwoningen aldaar, met een positieve impact op de stadsnatuur tot gevolg;

mede constaterende dat

  • Er met de motie 'Kaders voor natuurinclusief bouwen' een brede wens van de Raad bestaat om natuurinclusief bouwen zo snel mogelijk toe te passen bij nieuwbouwprojecten in de stad;

overwegende dat

  • Slimme aanpassingen in de bebouwde omgevingen de stadsnatuur kan helpen floreren;

verzoekt het college

  • In afwachting van de afdoening van de motie 'Kaders voor natuurinclusief bouwen', Woonstad Rotterdam te verzoeken natuurinclusief te gaan bouwen in de nieuwe Wielewaal, waarbij in de geest van voornoemde motie wordt gehandeld;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen