Motie: Behoud Acato voor de stad


11 april 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 11 april 2019, ter bespreking van het debat over een onderwijstoekomst voor leerlingen met een autisme spectrumstoornis,

constaterende dat

  • Acato Rotterdam zichzelf omschrijft als een burgerinitiatief dat invulling geeft aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met een autisme spectrumstoornis, met daarbij speciale aandacht voor de specifieke zorgvraag van deze kwetsbare doelgroep;
  • Dit burgerinitiatief graag onderdeel wordt van een zogenoemde leerrechtpilot, waarin Acato Rotterdam samenwerkt met een school in het voortgezet (speciaal) onderwijs en zich ontwikkelt als volwaardige jeugdzorgaanbieder;

voorts constaterende dat

  • Met de breed ondersteunde motie ‘Right here, right now’ de Raad het college heeft opgedragen werk te maken van het ‘Right to Cooperate’, waarmee wordt beoogd burgerinitiatieven te ondersteunen in het uitvoeren van publieke taken;

overwegende dat

  • De leerrechtpilots in het voortgezet onderwijs een uitstekende mogelijkheid bieden om Acato Rotterdam een verbinden aan een school en jeugdzorgaanbieders;
  • Acato Rotterdam een jonge organisatie is die de expertise van de gemeente en erkende aanbieders in de jeugdzorg goed kan gebruiken om tot wasdom te komen;

verzoekt het college

  • Acato Rotterdam te behouden voor de stad, middels een leerrechtpilot;
  • Erkende jeugdzorgaanbieders en een school in het voortgezet (speciaal) onderwijs te betrekken in de samenwerking tussen de gemeente en Acato Rotterdam;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Leerlingen met autisme spectrumstoornis staan centraal

Lees verder

Motie: Niet tornen aan de grenzen van de Rottemeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer