Motie: Niet bouwen in de Hoekse duinen


7 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 september 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Langeweg, Hoek van Holland,

constaterende dat

  • De duinen van Hoek van Holland Natura 2000-gebied is, met het Roomse Duin, Vinetaduin, de Hoekse bosjes, Hillduin en de Van Dixhoorndriehoek als meest bekende deelgebieden;
  • De gemeente Rotterdam op haar website stelt dat het slecht gaat met de natuurgebieden in Rotterdam;
  • Diverse habitattypen stikstofgevoelig zijn en het risico lopen op verzuring en vermesting, hetgeen ook blijkt uit de vergunning Wet natuurbescherming van Omgevingsdienst Haaglanden onderliggend aan het vast te stellen bestemmingsplan;

overwegende dat

  • Wij rentmeesters zijn van de natuur en alles op alles moeten zetten om kwetsbare flora en fauna te beschermen tegen omgevingseffecten als gevolg van menselijk handelen;
  • De Hoekse duinen een van de weinige Natura 2000-gebieden in Rotterdam is en daarom moet worden gekoesterd;
  • Woningbouw tot stikstofdepositie leidt en daarom niet gewenst is in het Hoekse duinengebied, zoals het geval is met de maximaal 150 woningen aan de Langeweg;

verzoekt het college

  • Te stoppen met het opstellen en/of uitwerken van plannen voor woningbouw in de Hoekse duinen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Rotterdam voor iedereen, wat doet u wethouder Karremans?

Lees verder

Motie: De emissieloze kas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer