Motie: De emis­sieloze kas


7 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 september 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de verordening Glastuinbouw,

constaterende dat

  • Glastuinbouw de grootste bijdrage levert aan verontreiniging van het oppervlaktewater;
  • Sinds 2014 een Afsprakenkader Emissieloze kas van kracht is waarin glastuinbouworganisaties, waterschappen en gemeenten in de regio de krachten bundelen met als doel om lozingen van nutriënten en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater tot nul te reduceren;
  • Nederland, en dus ook Rotterdam, uiterlijk vanaf 2027 moet voldoen aan de Kaderrichtlijn water (Krw) voor een goede chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater;

overwegende dat

  • De gemeente Rotterdam er een groot belang bij heeft dat de Krw-doelen worden behaald, vanuit milieubelang maar ook vanwege vergunningverlening voor activiteiten die moeten voldoen aan de bepalingen uit het Activiteitenbesluit en straks het Besluit activiteiten leefomgeving;
  • Samenwerking met andere overheden en belangenorganisaties binnen het platform van De Emissieloze Kas kan bijdragen aan meer kennis en coördinatie op het gebied van betere waterkwaliteit in Rotterdam en regiogemeenten;

verzoekt het college

  • Te inventariseren op welke wijze aansluiting van de gemeente bij het platform De Emissieloze Kas kan bijdragen aan schoner water in Rotterdam, met oog op de Kaderrichtlijn water;
  • Zich aan te sluiten bij het platform als uit de eigen afwegingen blijkt dat samenwerking binnen het platform merite heeft voor de stad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Niet bouwen in de Hoekse duinen

Lees verder

Motie: De GGD is er niet voor niets

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer