Motie: Negatieve subjec­tieve veilig­heids­be­leving geen reden voor came­ra­toe­zicht


18 maart 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 maart 2021, ter bespreking van het debat over ‘Beleid cameratoezicht’, aangevraagd door het lid Van der Velden,

constaterende dat

  • Het volgens de wijkprofielen steeds beter gaat met de objectieve veiligheid in de wijken, maar dat bewoners wel een lager subjectief gevoel van veiligheid ervaren;

overwegende dat

  • Bewoners bij het college verzoeken kunnen doen voor het plaatsen van nieuwe toezichtcamera’s, óók als de objectieve cijfers daar geen aanleiding toe geven;
  • Verzoeken van bewoners om meer cameratoezicht niet zozeer gaan om de noodzaak voor het gebruik van camera’s, maar om gevoelens van onbehagen met gericht beleid weg te nemen;

voorts overwegende dat

  • Meer cameratoezicht niet zelden leidt tot een lagere subjectieve veiligheidsbeleving;

verzoekt het college

  • Een subjectieve veiligheidsbeleving in wijken met een objectieve veiligheid op of boven het stedelijk gemiddelde niet meer mee te wegen in de beslissing om nieuwe toezichtcamera’s te plaatsen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen