Motie: Jaar­lijkse herijking beleid came­ra­toe­zicht


18 maart 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 maart 2021, ter bespreking van het debat over ‘Beleid cameratoezicht’, aangevraagd door het lid Van der Velden,

constaterende dat

  • De evaluatie van het cameratoezicht in Rotterdam eens in de drie jaar plaatsvindt;

overwegende dat

  • Het gebruik van camera’s voor het waarborgen van de openbare orde een zeer zwaarwegend instrument is met een navenant effect op de privacy van Rotterdammers;
  • Een jaarlijkse evaluatie van nut en noodzaak van de door de gemeente ingezette toezichtcamera’s nodig is om de legitimiteit van deze beleidskeuze te kunnen monitoren;

verzoekt het college

  • Het cameratoezicht in Rotterdam jaarlijks te evalueren;
  • De jaarlijkse evaluaties van het Rotterdamse cameratoezicht te delen met de Raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen