Amen­dement: Behoud gebouw Cinerama rand­voor­waar­delijk


18 maart 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 maart 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Cool,

Besluit artikel 27 van de regels als volgt te wijzigen:

De passage in subartikel 27.1:

Het huidige Cineramatheater is een gemeentelijk monument. Handhaving van het huidige gebouw van het Cineramatheater is uitgangspunt bij toekomstige ontwikkeling;.

te vervangen door:

Het huidige Cineramatheater is een gemeentelijk monument. Bij toekomstige ontwikkeling blijft het gebouw van het Cineramatheater gehandhaafd;

--

Toelichting:

Wij willen het gebouw van het Cineramatheater behouden. Onze voorgestelde tekstuele wijziging borgt onze wens beter dan de tekst die nu in de regels van het bestemmingsplan staat.


Status

Verworpen

Voor

Tegen