Motie: Natuur­waar­den­on­derzoek volks­tuin­com­plexen


2 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 december 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Omgevingsvisie,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam vijfjaarlijks ontwikkelingen op de Rotterdamse volkstuincomplexen monitort, maar dat een onderzoek naar natuurwaarden daarin geen rol speelt;
  • De Uitvoeringsagenda biodiversiteit van de gemeente inzet op versterking van natuurwaarden in de stad, want “zonder biodiversiteit geen leven”;

overwegende dat

  • De casus over opheffing van een deel van het complex van volks- en spaartuinvereniging Streven naar Verbetering heeft laten zien dat het college vrijwel geen zicht heeft op de biodiversiteit die volkstuinen aan de stad cadeau geven;
  • Er momenteel wordt gewerkt aan een gemeentelijke visie op volkstuinen, waarin een onderzoek naar bestaande natuurwaarden op de Rotterdamse complexen zeer goed past;

verzoekt het college

  • Een natuurwaardenonderzoek uit te voeren op de Rotterdamse volkstuincomplexen;
  • Dit onderzoek te verankeren in de aankomende visie op volkstuinen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen