Motie: Meer volks­tuinen


2 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 december 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Omgevingsvisie,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam dit jaar heeft geschat dat er vijftienhonderd personen op de wachtlijst staan om zich in te schrijven als lid van een volks- of nutstuinvereniging;
  • Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond, als overkoepelende belangenbehartiger van de verenigingen in Rotterdam en regio, signaleert dat de toenemende vraag naar volkstuinen al ver vóór de coronacrisis is ingezet en het aantal wachtenden in 2030 raamt op zeventienhonderd personen;

overwegende dat

  • Het aantal wachtenden voor een volkstuin nog veel groter had geweest als bijna alle verenigingen niet zijn gestopt met het toelaten van nieuwe aspirant-leden tot de wachtlijst (‘inschrijfstop’);
  • Steeds meer Rotterdammers de volks- of nutstuin ontdekken als groene oase om het stadse gewoel in de betonnen jungle te ontvluchten;
  • Volkstuinen nieuwe groepen gebruikers aantrekken waar de gemeente Rotterdam juist zo naar hengelt in haar woonbeleid, namelijk Rotterdammers die bewust willen tuinieren om daarmee een bijdrage te leveren aan stadsnatuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie;

verzoekt het college

  • Meer volkstuincomplexen te realiseren, aanvullend op de 43 bestaande complexen;
  • De gemeenteraad vóór de Voorjaarsnota 2022 een lijst met mogelijke locaties voor het stichten van nieuwe volkstuinen te doen toekomen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen