Motie: Alle kleine beestjes helpen


8 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 april 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Visie Openbare Ruimte 2020-2030,

constaterende dat

  • De Beheeraanpak openbaar groen van de gemeente werkt met drie beheertypen van het openbaar groen: exclusief groen; cultuurlijk groen; en natuurlijk groen;
  • Natuurlijk groen zich voornamelijk vindt in de wijken aan de randen van de stad en bij uitstek kansen biedt voor het vergroten van biodiversiteit, aangezien dit beheertype meer flexibiliteit biedt voor aanplant van planten-, boom- en bloemensoorten;

voorts constaterende dat

  • Mozaïekmaaien erop is toegespitst met het maaibeleid de biodiversiteit te vergroten, door het laten overstaan van aanplant om de habitat van insecten, bijen en vlinders gedurende het jaar in stand te houden;
  • Aan de Stadionweg, Adriaan Volkerlaan, Krekenlaan en IJsselmondse Randweg momenteel deze vorm van maaien wordt toegepast;

overwegende dat

  • Het mozaïekmaaien volgens de website van de gemeente een schuilplek biedt voor insecten, bijen en vlinders, en zich dus uitstekend verhoudt tot de waarde die wordt meegegeven aan natuurlijk groen;

verzoekt het college

  • Meer plekken en kadastrale adressen te vinden voor het mozaïekmaaien binnen het beheertype natuurlijk groen, om zo de leefomgeving van insecten, bijen en vlinders een impuls te geven;
  • De uitkomst van deze exercitie te delen met de Raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen