Motie: Moge­lijk­heden voor samen­werking met wildopvang Delft


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2019-2022,

constaterende dat

  • De Wildopvang in Delft heeft aangegeven op zeer korte termijn te moeten sluiten wegens gebrek aan financiële middelen;
  • Er maatschappelijke onrust is ontstaan nadat bekend is geworden dat de wildopvang op korte termijn zijn deuren moet sluiten;
  • De Wildopvang in Delft jaarlijks gemiddeld 167 gewonde en zieke, in het wild levende vogels en zoogdieren uit de gemeente Rotterdam opvangt, verzorgt en indien mogelijk weer uitzet;
  • Er onvoldoende alternatieve wildopvanglocaties in de regio zijn vanwege het stoppen van diverse andere wildopvangcentra door toegenomen regeldruk en financiële problemen;

overwegende dat

  • Ingevolge artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming op een ieder de plicht rust om voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende dieren;
  • Ingevolge artikel 1.4 van de Wet dieren op een ieder de plicht rust om voldoende zorg in acht te nemen voor dieren waaronder in ieder geval wordt verstaan dieren te vrijwaren van pijn, verwonding en ziekte;
  • Het aan de gemeente is om voorwaarden te scheppen waarmee inwoners aan hun zorgplicht voor zieke of gewonde dieren kunnen voldoen;
  • De instandhouding van een wildopvang daarvoor een geëigend middel zou kunnen zijn;

verzoekt het college

  • de zorg voor hulpbehoevende, in het wild levende dieren die onder de Wet natuurbescherming vallen en die gevonden worden binnen de gemeentegrenzen, onderdeel te maken van het gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid;
  • Op korte termijn in gesprek te gaan met de wildopvang in Delft en zich maximaal in te spannen om sluiting van deze opvang te voorkomen en de resultaten hiervan terug te koppelen aan de raad voor 31-12-2019;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen