Motie: Mobility as a Service in de Beurs­gallery


30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 september 2021, ter bespreking van het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 1,2 miljoen ten behoeve van de realisering van een fietsenstalling in de Beursgallery aan de Hoogstraat 185,

constaterende dat

  • Mobility as a Service (MaaS) in de ‘Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2018’ wordt beschouwd als mobiliteitconcept waarbij reizigers gebruik maken van mobiliteitsdiensten van een aanbieder in abonnementsvorm, in plaats van eigen vervoer;
  • MaaS ontwikkelaars de mogelijkheid geeft af te wijken van de geldende (auto)parkeernormen, als er in de directe nabijheid van een ontwikkeling afdoende alternatieven zijn voor bezit van een eigen vervoersmiddel;

overwegende dat

  • De Beursgallery een belangrijke hub kan worden voor deelvervoersmiddelen, zoals deelfietsen en deelscooters waar Rotterdammers in abonnementsvorm gebruik van kunnen maken;
  • Inpassing van deze deelvervoersmiddelen in de fietsenstalling in de Beursgallery ontwikkelaars de flexibiliteit geeft de te realiseren parkeercapaciteit voor auto’s neerwaarts bij te stellen, hetgeen een positieve impact heeft op de wens de binnenstad autoluwer te maken;
  • Ontwikkelaars zelf moeten willen bijdragen aan realisering van ketenmobiliteit om een verlaging van parkeernormen te verkrijgen;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken of ‘Mobility as a Service’ voor ontwikkelingen in de binnenstad mogelijk kunnen worden gemaakt door realisering van de fietsenstalling in de Beursgallery;
  • In gesprek te gaan met ontwikkelaars om financieel bij te dragen aan ‘Mobility as a Service’ in de Beursgallery of in eigen vastgoed, zonder aanspraak te maken op publieke middelen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Geen faunabeheer in een natuurgebied

Lees verder

Motie: Geen jacht in een natuurgebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer