Motie: Geen fauna­beheer in een natuur­gebied


30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 september 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Oranjebonnen,

constaterende dat

  • Er een anterieure overeenkomst is gesloten tussen gemeente Rotterdam enerzijds en Zuid-Hollands Landschap en Natuurbegraven Nederland B.V. anderzijds over het beheer van 128 hectare in de Bonnenpolder die zijn bestemd voor natuurontwikkeling;
  • Het college heeft aangegeven faunabeheer niet te willen verbieden middels een bepaling in de overeenkomst;

voorts constaterende dat

  • Faunabeheer het opzettelijk doden, wegvangen of verjagen van dieren inhoudt, dan wel vernieling van het leefgebied van bepaalde diersoorten waarvoor een grondgebruiker een ontheffing of vrijstelling heeft verkregen van de provincie Zuid-Holland;

overwegende dat

  • Faunabeheer feitelijk niet anders is dan jacht;
  • Bestrijding van dieren, waaronder afschot, zeer onwenselijk is in een natuurgebied waar vermoedelijk veel dieren zullen komen te leven;
  • Het aangaan van een overeenkomst het geĆ«igende moment is om met een grondgebruiker af te spreken geen faunabeheer toe te passen;

verzoekt het college

  • Met Zuid-Hollands Landschap en Natuurbegraven Nederland B.V. af te spreken dat zij geen ontheffing voor faunabeheer bij de provincie zullen aanvragen en afzien van het gebruik van de provinciale vrijstelling voor bestrijding van inheemse soorten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen