Motie: Hand in hand tegen stroperij in de Rotte­meren


2 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 juli 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van een zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting 2021 van het Recreatieschap Rottemeren,

constaterende dat

  • Er illegaal wordt gejaagd in het gebied toebehorend aan Recreatieschap Rottemeren, een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Rotterdam, Zuidplas en Lansingerland met onder meer als doel om de belangen van de natuurbescherming te behartigen;
  • De zelfstandig bestuursorgaan Staatsbosbeheer de handhavende instantie is in de Rottemeren en aldus moet zien op te treden tegen stroperij;

overwegende dat

  • Een van de drie doelstellingen van het Recreatieschap Rottemeren is om de natuur te beschermen;
  • Stroperij niet alleen dierenleed veroorzaakt, maar ook consequenties heeft voor de instandhouding van soorten, met name vispopulaties;

van mening dat

  • Het voorkomen van stroperij nog altijd beter is dan de strengste vorm van handhaving;

verzoekt het college

  • Het probleem van stroperij in de Rottemeren inzichtelijk te maken door hierover jaarlijks te rapporteren in de jaarstukken van het Recreatieschap;
  • In samenwerking met haar bestuurlijke partners in het bestuur van het Recreatieschap alle kennis en kunde te delen met Staatsbosbeheer om stroperij zoveel mogelijk in de kiem te smoren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Laadpalen voor elektrische fietsen op scholen

Lees verder

Motie: Maximum aan nachtvluchten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer