Motie: Maak van buiten­dijks wonen een succes voor iedereen


9 november 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 9 november 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan Katendrecht,

constaterende dat

  • Bestemmingsplan Katendrecht buitendijks wonen mogelijk maakt, óók op de begane grond;
  • Het maaiveld op behoorlijk wat locaties in het plangebied tot vijftig centimeter onder het beoogde uitgiftepeil van 3,60 meter boven NAP ligt en in sommige gevallen meer dan vijftig centimeter;

voorts constaterende dat

  • De uitgiftepeilen van de gemeente uit 2018 stammen, in het vigerende plangebied niet altijd worden nageleefd én dat de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI nog geen doorwerking kennen in het gemeentelijk beleid;

overwegende dat

  • Katendrecht een belangrijk verstedelijkingsgebied is voor de stad maar ook volledig buitendijks ligt;
  • Buitendijks wonen een risico vormt voor de bewoners, die vaak niet weten dat ze onvoldoende worden beschermd tegen hoog water;
  • Bewoners op de hoogte moeten zijn van de risico’s en dat ze moeten weten wat te doen als het water komt;

verzoekt het college

  • Samen met de wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier een campagne op poten te zetten om de bewoners op Katendrecht bewust te maken van buitendijks wonen;
  • Katendrecht te beschouwen als een buitendijks pilotgebied voor doelgerichte communicatie richting bewoners over de gevolgen van klimaatverandering in relatie tot de woonomgeving;
  • Te rapporteren over de geleverde inspanningen in de voortgangsrapportages van het Rotterdams WeerWoord (het klimaatadaptatieprogramma van de gemeente Rotterdam);

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Iconische dijk heeft cultuurhistorische waarde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer