Motie: Iconische dijk heeft cultuur­his­to­rische waarde


9 november 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 9 november 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Parapluherziening Cultuurhistorie Afrikaanderwijk,

constaterende dat

  • De Raad van State het bestemmingsplan Tweebosbuurt Zuid-Oost onder andere vernietigd heeft door een gebrek aan inzicht over de cultuurhistorische waarde van het plangebied;
  • Een cultuurhistorische verkenning inmiddels heeft plaatsgevonden, waarvan de reikwijdte zich heeft beperkt tot de gebouwde omgeving;

overwegende dat

  • De uitspraak van de Raad van State noopt tot heroverweging van eerder gemaakte keuzes in sloop en nieuwbouw dan wel (her)inrichting van de openbare ruimte;
  • Deze parapluherziening een goed en logisch moment is om het cultuurhistorische erfgoed in de Tweebosbuurt inclusief karakteristieke landschappelijke kenmerken juridisch te borgen;
  • Het dijklichaam tussen Tweebosbuurt en de woonblokken van Parkstad een belangrijke rol speelt in de beleving van bewoners als inwoners van de Tweebosbuurt en dat er grote waarde aan wordt gehecht;
  • De Hilledijk een prachtige bomenrij accommodeert die zorgt voor de broodnodige verkoeling in de zomer en daarnaast bijdraagt aan stedelijke biodiversiteit;

verzoekt het college

  • Behoud van het dijklichaam aan de Hilledijk in te tekenen in de planvorming voor een nieuw planologisch kader voor Tweebosbuurt Zuid-Oost;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Niemand verdient (aan) Dak-en Thuisloosheid

Lees verder

Motie: Maak van buitendijks wonen een succes voor iedereen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer