Motie: Maak parti­ci­patie rond herin­richting Kanaalweg exem­pla­risch


23 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 februari 2023, ter bespreking van de toekomst van de stadscamping naar aanleiding van het voorstel tot afdoening van de motie-Van der Velden e.a. ‘Wakker worden op een wereldse stadscamping’,

constaterende dat

  • Het gebied aan de Kanaalweg waarschijnlijk onderdeel is van een grotere gebiedsontwikkeling die thans doorgaat als Van Nelleknoopontwikkeling;
  • De Kanaalweg als gevolg van deze gebiedsontwikkeling waarschijnlijk geheel dan wel gedeeltelijk wordt heringericht;

voorts constaterende dat

  • Overheden verplicht zijn participatie te organiseren voor ruimtelijke-ordeningsvraagstukken die worden geschaard onder de reikwijdte van de Omgevingswet;

overwegende dat

  • Huurders en gebruikers van grondpercelen aan de Kanaalweg een direct belang hebben betrokken te worden bij de herinrichting;

voorts overwegende dat

  • Participatie rond herinrichting kan bijdragen aan een ruimtelijke-ordeningsproces dat naar ieders tevredenheid verloopt en tot een uitkomst leidt met draagvlak;
  • Goede participatie betekent dat voorafgaand aan eventuele beslissingen van het college al is geïnventariseerd welke beelden direct belanghebbenden hebben en welke ideeën er bestaan over herinrichting;

verzoekt het college

  • Een duidelijk participatieproces te schetsen voor herinrichting van de Kanaalweg, waarin de spelregels voor participatie voor iedereen duidelijk zijn en positie wordt ingenomen op de participatieladder;
  • Voorafgaand aan besluiten van het college participatie te voeren en de uitkomsten van de participatie toe te voegen aan het besluit;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen