Motie: Duide­lijkheid voor de stads­camping


23 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 februari 2023, ter bespreking van de toekomst van de stadscamping naar aanleiding van het voorstel tot afdoening van de motie-Van der Velden e.a. ‘Wakker worden op een wereldse stadscamping’,

constaterende dat

  • Het gebied aan de Kanaalweg waarschijnlijk onderdeel is van een grotere gebiedsontwikkeling die thans doorgaat als Van Nelleknoopontwikkeling;
  • Vier varianten voor deze gebiedsontwikkeling momenteel op tafel liggen, waarvan één voorsorteert op behoud van de stadscamping;
  • Voorafgaand aan variantkeuze richtinggevende besluiten worden genomen;
  • De motie ‘Wakker worden op een wereldse stadscamping’ vraagt om duidelijkheid voor de exploitant van de stadscamping aan de Kanaalweg over de toekomst van de onderneming aan deze locatie vóór 2023;

overwegende dat

  • De exploitant van de stadscamping zich in zijn bedrijfsmatige activiteiten nu al jaren bedreigd voelt door de handen zijnde gebiedsontwikkeling;
  • Er nog altijd geen duidelijkheid is over de situatie nadat de ontwikkeling aan de Van Nelleknoop in gang wordt gezet;
  • Onzekerheid over de ruimtelijke herinrichting van de Kanaalweg impact heeft op de bedrijfsvoering en toekomstbestendigheid van de stadscamping als onderneming;

van mening dat

  • Een betrouwbare overheid moet inhouden dat toekomstige ontwikkelingen te voorzien zijn voor direct belanghebbenden;

verzoekt het college

  • Uiterlijk eind 2023 de exploitant van de stadscamping te laten weten of en welke richtinggevende besluiten in het kader van de Van Nelleknoopontwikkeling worden uitgewerkt;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Beslisnota bij Woonvisie

Lees verder

Motie: Maak participatie rond herinrichting Kanaalweg exemplarisch

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer