Motie: Logies­be­lasting wordt dagbe­lasting


7 juli 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van het debat over de voorgenomen subsidieverlening voor realisering van walstroom voor cruiseschepen aan de Wilhelminapier,

constaterende dat

  • De coalitie blijkens coalitieakkoord 2022-2026 Eén Stad voornemens is een logiesbelasting in te voeren voor opvarenden van cruiseschepen;

overwegende dat

  • Invoering van een dagbelasting beter aansluit op de heffing die nu ook al in Amsterdam geldt;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken of een dagbelasting kan worden ingevoerd voor cruisepassagiers en deze ten laste te brengen aan de rederijen die gebruik maken van de ligplaats aan de Wilhelminapier;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Een rechte rug voor onze studenten

Lees verder

Motie: Onderzoek gevolgen cruise op stikstofruimte Hoek van Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer