Motie: Laag­hangend fruit


8 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 april 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Visie Openbare Ruimte 2020-2030,

constaterende dat

  • Er in Rotterdam in de openbare ruimte 553 fruitbomen staan geplant, volgens de Bomenbalans uit 2019;
  • De aanplant van fruitbomen niet gebonden is aan beleidskeuzen, bijvoorbeeld in aantal of locatie;

overwegende dat

  • Fruitbomen insecten aantrekken en een belangrijke voedingsbron vormen voor vogels en daarmee belangrijk zijn voor de biodiversiteit;
  • Het planten van fruitbomen schoolgaande kinderen iets kan leren over de herkomst van ons voedsel en de samenhang tussen flora en fauna;
  • Laaghangend fruit ook nog eens kan worden opgegeten door onze (jeugdige) stadsbewoners;

verzoekt het college

  • In samenspraak met de gebiedscommissies en wijkraden/wijkcomit√©s per wijk een route uit te zetten naar een schoolgebouw waarlangs fruitbomen zullen worden geplant;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen