Motie: Kite­surfen een bedreiging voor Natura 2000


28 januari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 januari 2021, ter bespreking van het tweeminutendebat over ‘Het Rotterdamse strandparadijs op de Tweede Maasvlakte gaat verloren’, aangevraagd door het lid Simons,

constaterende dat

  • De komst van Windpark Maasvlakte 2 ertoe leidt dat het gebruik van het strand voor kitesurfen op de huidige locatie ophoudt te worden toegestaan, met oog op de veiligheid van de kitesurfers;
  • Het college beoogt te onderzoeken of kitesurfen kan worden gefaciliteerd in de zuidwesthoek van Maasvlakte 2, ter hoogte van de Slufter en naast de natuurgebieden Slikken van Voorne en Hinderplaat;

overwegende dat

  • Het lopende onderzoek van Rijkswaterstaat naar de (negatieve) impact van de aanwezigheid van kitesurfers op de huidige locatie voor de staat van instandhouding van vogels in het Natura 2000-gebied Voordelta nog altijd niet is afgerond;
  • Het voorzorgsbeginsel in dergelijke gevallen van toepassing moet zijn;
  • Verplaatsing van het kitesurfen richting twee belangrijke rustgebieden van vogels nooit in het belang van de natuur kan zijn, omdat de zuidkant van de Maasvlakte juist gebaat is bij zo min mogelijk menselijke activiteit;

verzoekt het college

  • Het strand ter hoogte van de Slufter en aangrenzend aan Natura 2000 niet aan te merken als locatie waar kitesurfen is toegestaan;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen