Motie: Geen Rutte-doctrine in Rotterdam


28 januari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 januari 2021, ter bespreking van het verzoek om beraadslaging over ‘Geheime nieuwe afspraken over het coalitieakkoord 2018-2022!, aangevraagd door het lid Verkoelen en anderen,

constaterende dat

  • De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag gesteld heeft dat het gebruik van de classificering van informatie als ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ als weigeringsgrond voor het openbaar maken van overheidsdocumenten te ruim wordt geïnterpreteerd, en daardoor te ver wordt opgerekt;
  • Het kabinet in haar informatievoorziening aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de toeslagenaffaire ophoudt overheidsinformatie te weigeren als hier ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ in staan;
  • De nieuwe Wet open overheid ook voor burgers openbaarheid regelt van documenten waar ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ deel van uitmaken;

overwegende dat

  • Er met enige regelmaat in Rotterdam overheidsinformatie niet wordt verstrekt of geheim worden verklaard door te verwijzen naar ‘persoonlijke beleidsopvattingen’;
  • Onderbouwing van beleidskeuzen en -richtingen – al dan niet met ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ – cruciaal is om een gedegen debat te voeren in gemeenteraad en stad over wat we willen en wat wenselijk is;

van mening dat

  • Openbare informatie geen gunst is, maar een recht;

verzoekt het college

  • Documenten met ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ in geanonimiseerde vorm zonder omwegen openbaar te maken als leden van de Raad, of burgers middels een beroep op de Wet openbaar bestuur (straks: Wet open overheid), hierom vragen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen