Motie: Afkoe­lings­pe­riode voor vertrek­kende topamb­te­naren


18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Beleidsplan ambtelijke integriteit 2021-2025,

constaterende dat

  • Er met enige regelmaat ambtenaren van het topkader van de gemeente Rotterdam vertrekken en vervolgens een nieuwe betrekking aangaan bij organisaties waarmee zij in hun ambtelijke rol een zakelijke relatie onderhielden;
  • Er momenteel geen kader bestaat die voorschrijft dat er een afkoelingsperiode geldt voor vertrekkende topambtenaren, die erin zou moeten voorzien dat desbetreffende personen niet in een nieuwe hoedanigheid en in een nieuwe dienstbetrekking zich gedurende een tijd in zakelijk verband tot de gemeente verhouden op een werkterrein waar ze eerder in een ambtelijke rol actief waren;

overwegende dat

  • Het onwenselijk is dat vertrekkende topambtenaren functies vervullen waarmee zij direct na hun vertrek opnieuw actief worden op hun voormalige werkterrein, omdat zij goed op de hoogte zijn van de onderhandelingspositie van de gemeente Rotterdam;
  • De Code Integriteit Rijk 2016 reeds het gebruik van afkoelingsperioden aanmoedigt;

verzoekt het college

  • Een afkoelingsperiode van twee jaar in te gelasten voor vertrekkende ambtenaren uit het topkader van de gemeente Rotterdam, teneinde te voorkomen dat zij zich gedurende een tijd in zakelijke relatie tot de gemeente Rotterdam verhouden op hun voormalige werkterrein;
  • Het topkader zuiver te definiëren, teneinde interpretatieverschillen in zwaarte van functie te voorkomen;
  • Deze bepaling gestand te doen in de daarvoor geëigende instrumenten, zoals de Gedragscode voor de medewerkers van de gemeente Rotterdam 2016 of het Beleidskader integriteit HR;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen