Motie: Inzicht in lobby bedrijfs­leven op het Rotter­damse onder­wijs­beleid


31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 31 januari 2019, ter bespreking van het Rotterdamse onderwijsbeleid 2019-2022 'Gelijke kansen voor elk talent',

constaterende dat

  • Met 'Gelijke kansen voor elk talent' het college het onderwijsbeleid voor de periode 2019-2022 heeft vastgesteld;
  • Het Rotterdamse onderwijsbeleid bestaat uit meerdere thema's, waaronder het thema 'Van onderwijs naar arbeidsmarkt';

overwegende dat

  • Het thema arbeidsmarkt veronderstelt dat onderwijs ervoor bedoeld is om leerlingen te laten bijdragen aan de economie van de stad en het land, waarbij wordt geredeneerd vanuit de behoefte van de werkgevers en werkgeversorganisaties;
  • De arbeidsmarkt voor het college leidend is in het creëren van onderwijsaanbod;

verzoekt het college

  • Inzicht te verschaffen in de bedrijven en belangengroepen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het Rotterdamse onderwijsbeleid;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen