Motie: Houd char­latans buiten de deur


28 mei 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 mei 2020, ter bespreking van de interpellatie over ‘Achterhouden informatie over GPSI’,

constaterende dat

  • De gemeente haar deelname in het fonds Guide Plus Sustainable Investment Fund (GPSI Fund) heeft beëindigd nadat een private partij zich op het laatste moment terugtrok als deelnemer;

overwegende dat

  • De casus over het GPSI Fund laat zien dat de gemeente kwetsbaar is als personen en organisaties uit de private sector een bijdrage hebben toegezegd voor de oprichting van een fonds maar niet over de brug komen;

verzoekt het college

  • Het management van een fonds te verzoeken een goed en getrouw beeld te verkrijgen van de personen en organisaties die zich aandienen voor deelname, om zo de financiële, commerciële, juridische, operationele en/of strategische risico’s van eventuele gemeentelijke deelname zoveel mogelijk uit te sluiten;
  • Deze handelswijze van ‘due diligence’ te borgen in een eerstvolgende herijking van de fondsenstrategie van de gemeente;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen