Motie: Het nieuwe Rotta is groen


16 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 en 16 juli 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsbrief 2020,

constaterende dat

  • Het college in haar voorjaarsbrief de noodzaak erkent van een goede en groene openbare ruimte;
  • Er een ontwikkeling met de werktitel ‘Rotta Nova’ is voorzien op de locatie van het grasveld naast de Markthal;

overwegende dat

  • Voornoemde locatie een belangrijke functie vervult voor bewoners van het Laurenskwartier én bezoekers van de binnenstad om te ontspannen en ontsnappen aan de drukte van de stad;
  • Groene gebieden onmisbaar zijn voor de klimaatadaptieve opgave waar de stad voor staat, om zo de gevolgen van een veranderend klimaat (hitte, droogte, wateroverlast, overstromingen, bodemdaling en grondwaterpeil) het hoofd te bieden;

verzoekt het college

  • De ontwikkeling ‘Rotta Nova’ tegen te houden;
  • Het grasveld naast de Markthal niet te bebouwen en te behouden voor toekomstige generaties;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen