Motie: Eventuele impuls­gelden alleen voor sociale woningbouw


16 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 en 16 juli 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsbrief 2020,

constaterende dat

  • De woningcorporaties de noodklok hebben geluid over een tekort aan middelen om te voldoen aan de vraag voor sociale huurwoningen in de komende jaren;

voorts constaterende dat

  • Het college een beroep heeft gedaan op de rijksmiddelen voor woningbouwimpuls, de zogenoemde impulsgelden zoals genoemd in de voorjaarsbrief;

overwegende dat

  • De impulsgelden zeer van pas komen om de woningcorporaties te ondersteunen in hun belangrijkste taak, namelijk het realiseren van volkshuisvesting;
  • Overheidssteun voor het stimuleren van woningbouw bedoeld moet zijn om eventuele onrendabele investeringen mogelijk te maken, zoals het geval is met de bouw van sociale huurwoningen;

verzoekt het college

  • Eventuele impulsgelden die het college vanuit het Rijk ontvangt aan te wenden om woningcorporaties bij te staan in de bouw van sociale huurwoningen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen