Motie: Hande­lings­kader voor pacht


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2019-2022,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam een groot deel van haar gronden in de buitengebieden verpacht, bijvoorbeeld in de polders van Hoek van Holland en in de Schiezone;

overwegende dat

  • De provincie Zuid-Holland met het 'Handelingskader Pacht 2018-2021' voorwaarden stelt aan pachters voor wat betreft behoud van natuurwaarden en versterking van de biodiversiteit op verpachte gronden, maar dat de gemeente Rotterdam een dergelijk handelingskader ontbeert;
  • Op verpachte gemeentegrond dikwijls handelingen plaatsvinden die tegenstrijdig zijn met de wens tot behoud van natuurwaarden en versterking van de biodiversiteit, bijvoorbeeld als het land wordt bewerkt tijdens het broedseizoen van weidevogels;

verzoekt het college

  • Een handelingskader in het leven te roepen waarin in navolging van de provincie Zuid-Holland voorwaarden worden gesteld voor behoud van natuurwaarden en versterking van de biodiversiteit op verpachte gronden in eigendom van de gemeente Rotterdam;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen