Motie: Grote grazers niet naar de slacht


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2019-2022,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam gebruik maakt van publieke en particuliere organisaties die kuddes grote grazers beheren in begrazingsprojecten;
  • In de Nota dierenwelzijn wordt voorgesteld de kuddes stelselmatig te verkleinen in de wintermaanden door grote grazers levend te verhandelen, teneinde een hongersdood van de dieren de voorkomen;

overwegende dat

  • Het levend verhandelen van grote grazers niet uitsluit dat de dieren worden verkocht aan derden met als doel te worden geslacht;
  • Een voorstel van een van de beherende organisaties om twee konikpaarden van een begrazingsproject op Landtong Rozenburg te slachten in 2016 tot grote ophef in Rotterdam heeft geleid;

verzoekt het college

  • In haar samenwerkingsovereenkomsten met organisaties die kuddes grote grazers beheren, te borgen dat er geen dieren worden geslacht;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen