Motie: Geen uitbreiding vogel­we­rende zone rondom lucht­haven


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2019-2022,

constaterende dat

  • In de Nota dierenwelzijn wordt voorgesteld een zone tot dertien kilometer rondom luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) in te richten die rekening houdt met ‘vogelaantrekkende werking’;

overwegende dat

  • Het weren van vogels in een zone rondom de luchthaven betekent dat het leefgebied van diverse soorten wordt verkleind;
  • Er onherroepelijk groen en natuur verloren gaan bij het inrichten van een vogelwerende zone;

verzoekt het college

  • De vogelwerende zone rondom de luchthaven niet uit te breiden tot dertien kilometer;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen