Motie: Groene barrière voor meer woongenot


15 december 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 december 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan K.P. van der Mandelelaan 130,

constaterende dat

  • Het bestemmingsplan een woongebouw aan de K.P. van der Mandelelaan 130 mogelijk maakt;
  • Voor deze ontwikkeling hogere waarden moeten worden vastgesteld, om zo een ontheffing op de Wet geluidhinder mogelijk te maken;
  • Er tevens wordt afgeweken van de ontheffingsvoorwaarden, omdat de woningen niet beschikken over private buitenruimte en een groot deel van de woningen niet beschikken over een geluidsluwe zijde;

overwegende dat

  • De gemeente zorg moet dragen voor een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving en zich moet inspannen voor woongenot van de Rotterdammers;
  • Geluidshinder een significant milieuprobleem is;

voorts overwegende dat

  • Bomen het geluid afkomstig van de Abram van Rijckevorselweg kunnen afvangen, waardoor een meer geluidsluwe omgeving voor de toekomstige bewoners van K.P. van der Mandelelaan 130 kan worden gerealiseerd;
  • Een groene barrière tussen woongebouw en verkeersader daarnaast bijdraagt aan schonere lucht en een prettiger straatbeeld;

verzoekt het college

  • Tussen het woongebouw aan de K.P. van der Mandelelaan 130 en de Abram van Rijckevorselweg een dubbele bomenrij te planten met bomen van de eerste boomgrootte, om zo een meer geluidsluwe omgeving voor de toekomstige generaties bewoners te realiseren;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Studentenwoningen geen sociale huurwoningen

Lees verder

Motie: Akkoord Museumorganisatie voor VO

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer