Motie: Groene aankleding van de stad


13 juni 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 juni 2019, ter bespreking van 'In het offensief voor een groener Rotterdam',

constaterende dat

  • Het college met het programma ‘Rotterdam gaat voor groen’ oppervlakte wil toevoegen aan het groenareaal;

overwegende dat

  • Diverse civiele kunstwerken, gevels en betonnen constructies in eigendom van de gemeente wel wat aankleding kunnen gebruiken, evenals diverse werken van particuliere eigenaren;
  • ‘Verticaal’ groen diverse baten met zich meebrengt, zoals het tegengaan van hittestress, het dempen van geluid en het versterken van natuurwaarden;

verzoekt het college

  • Een plan van aanpak te ontwikkelen voor een groene aankleding van de stad voor civiele kunstwerken, gevels en betonnen constructies in eigendom van de gemeente en dit plan voor te leggen aan de Raad;
  • Bij particuliere eigenaren de mogelijkheden voor een groene aankleding van dergelijke werken te inventariseren en de Raad te rapporteren over de uitkomst van deze inventarisatie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen