Motie: Groen­kwa­liteit anders waarderen


13 juni 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 juni 2019, ter bespreking van 'In het offensief voor een groener Rotterdam',

constaterende dat

  • Het college met het programma ‘Rotterdam gaat voor groen’ de kwaliteit van het stedelijk groen wil waarderen door middel van een beoordelingscijfer van bewoners;

overwegende dat

  • Het stedelijk groen ook van grote waarde is voor het in stand houden van soorten flora en fauna;
  • De stadsecoloog goed inzicht heeft welke planten, struiken en bomen tot hogere natuurwaarden leiden, waaronder het vergroten van de soortenrijkdom;

verzoekt het college

  • De kwaliteit van het stedelijk groen behalve door middel van een beoordelingscijfer van bewoners ook te waarderen door middel van een beoordeling van natuurwaarden en soortenrijkdom;
  • Aan het einde van de looptijd van het programma ‘Rotterdam gaat voor groen’ de ecologische kwaliteit van het stedelijk groen te vergelijken met de huidige natuurwaarden en soortenrijkdom;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen