Motie: VVGB-procedure bij buiten­planse wijziging monument


28 januari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 januari 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Erfgoedverordening Rotterdam 2020,

constaterende dat

  • Op grond van Artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) via een omgevingsvergunning toepassing gegeven kan worden aan een buitenplanse wijziging, te weten af te wijken van de bestemmingsregels mits er een goede ruimtelijke onderbouwing voor is;
  • De Raad middels het afgeven van een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) toestemming verleent aan een dergelijke buitenplanse afwijking, maar ook op 23 juni 2011 bij besluit een algemene vrijstelling heeft verleend aan het college voor een aantal categorieën wijzigingen die geen VVGB behoeven;

overwegende dat

  • Het onwenselijk is om buitenplanse afwijkingen die een wijziging van een rijksmonument of gemeentelijk monument omvatten, vrij te stellen van een VVGB omdat de Raad moet kunnen sturen op behoud van monumenten die zich in de stad bevinden;
  • De uitzonderingsclausule in het besluit van de Raad van 23 juni 2011, die uitgaat van een vijfde van de Raad die wél wil beraadslagen over het van toepassing verklaren van een VVGB, te mager is omdat: 1) het niet altijd duidelijk is welke bouwprojecten verband houden met monumenten; en 2) de periodieke lijst van voorgenomen buitenplanse afwijkingen vaak aan de aandacht van de Raad ontsnapt;

verzoekt het college

  • Bij een buitenplanse afwijking waarbij een rijksmonument of gemeentelijk monument wordt gewijzigd, een VVGB-procedure van toepassing te verklaren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen