Motie: Geen nieuwe vergun­ningen voor de Floating Farm


29 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 29 april 2021, ter bespreking van het debat aangevraagd door het lid Van der Velden over ‘Meervoudige dieronveilige situaties Floating Farm’,

constaterende dat

  • Er aan de initiatiefnemers van de Floating Farm al diverse vergunningen zijn verleend om dit bouwwerk op te richten en ook aan de kade van Merwehaven faciliteiten in te richten, zoals een tijdelijk informatiecentrum;

overwegende dat

  • Het verstrekken van vergunningen aan de initatiefnemers van de Floating Farm deze vorm van intensieve veehouderij in stand houdt;
  • Nieuwe vergunningen aan de initiatiefnemers kunnen leiden tot nieuwe bedrijfseconomische activiteiten, die tot nieuwe vormen van dierenleed kunnen leiden;

verzoekt het college

  • Geen nieuwe vergunningen te verstrekken aan de initiatiefnemers van de Floating Farm;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen