Motie: Geen 'fauna­beheer' meer


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2019-2022,

constaterende dat

  • In de gemeente Rotterdam 'faunabeheer' wordt toegepast, conform de bepalingen in de 'Leidraad bij de gedragscode Flora- en faunawet t.b.v. bestendig beheer van groen in de Gemeente Rotterdam' die op 7 november 2019 afloopt;
  • 'Faunabeheer' in de provincie Zuid-Holland wordt uitgevoerd door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, middels diverse wildbeheereenheden die in de provincie actief zijn;

overwegende dat

  • 'Faunabeheer' een eufemisme is voor het toestaan van jacht met als kennelijk doel het tegengaan van schade door diersoorten;

verzoekt het college

  • Geen 'faunabeheer' – zoals uitgevoerd door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland – meer toe te staan op gronden van de gemeente Rotterdam;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen