Motie: Afwe­gings­kader en verant­woording kosten verkenning, infor­matie en formatie


12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2021,

constaterende dat

  • De periode van verkenning, informatie en formatie volgend op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de gemeente Rotterdam in totaal €37.000 heeft gekost;
  • Deze kosten zijn verhaald op de producten Raad en College uit het programma Bestuur en Dienstverlening en op het product Concernondersteuning uit het programma Overhead;
  • Er geen gemeentelijk beleid noch griffiebeleid bestaat dat de activiteiten onderliggend aan verkenning, informatie en formatie inkadert en zodoende de kosten kan reguleren of achteraf kan verantwoorden;

overwegende dat

  • Het wenselijk is om, ter verantwoording aan inwoners van Rotterdam, een kader te scheppen dat voorziet in het reguleren van activiteiten in de achtereenvolgende fasen van verkenning, informatie en formatie, teneinde eventuele ophef over gemaakte kosten te voorkomen;
  • Het eveneens wenselijk is om een indicatie te hebben van de kosten voor activiteiten in voornoemde fasen met het oog op realistisch begroten en een doelmatige uitvoering van de gealloceerde middelen;

verzoekt de raadsgriffier

  • Een afwegingskader te scheppen voor de activiteiten die kunnen plaatsvinden in de fasen van verkenning, informatie en formatie volgend op een gemeenteraadsverkiezing;

verzoekt het college

  • De gemaakte kosten tijdens de verkenning, informatie en formatie achteraf te verantwoorden in de desbetreffende jaarrekening;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen