Motie: Geen afval­import voor warm­te­pro­ductie


12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van een toekomstscenario voor het Warmtebedrijf Rotterdam,

constaterende dat

  • Afvalverwerking Rijnmond (AVR) hoofdleverancier is van warmte aan het Warmtebedrijf Rotterdam (WBR);
  • AVR afval importeert en dit verwerkt, als onderdeel van haar bedrijfsvoering;

overwegende dat

  • Het importeren van afval om maar te kunnen voldoen aan het leveren van warmte de spagaat van de energietransitie markeert, omdat er dus blijkbaar een bepaalde massa aan afval benodigd is voor afdoende warmteproductie;
  • Afvalimport CO2-uitstoot met zich meebrengt, door het transport dat hiervoor noodzakelijk is;

verzoekt het college

  • In de verdere contractvorming met partners in het project Leiding door Midden (LdM+) te bedingen dat er geen afval wordt ge├»mporteerd voor productie van warmte en vervolgens levering aan het WBR;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen