Motie: Als de kolen­cen­trales sluiten


12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van een toekomstscenario voor het Warmtebedrijf Rotterdam,

constaterende dat

  • Het Warmtebedrijf (WBR) in de toekomst warmte zal afnemen van bedrijven actief in de fossiele industrie;
  • Het Rijk heeft afgesproken dat de kolencentrales – waaronder die in het havengebied – uiterlijk in 2030 dicht moeten;

voorts constaterende dat

  • De gemeente grootaandeelhouder is van het WBR;

overwegende dat

  • Er nog geen volwaardige alternatieve bronnen voor warmteproductie beschikbaar zijn die als alternatief kunnen dienen voor bronnen van fossiele restwarmte;

verzoekt het college

  • In kaart te brengen welke bronnen voor warmteproductie beschikbaar zijn als de kolencentrales in het havengebied dichtgaan en die als volwaardig alternatief kunnen dienen;
  • Tevens in kaart te brengen wat de financiële gevolgen zijn voor de gemeente Rotterdam – als grootaandeelhouder van het WBR – als de kolencentrales in het havengebied uiterlijk in 2030 dichtgaan;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen