Motie: Falen is geen optie, stoppen wel


12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 november 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van een toekomstscenario voor het Warmtebedrijf Rotterdam,

constaterende dat

  • In de raadsenquête Warmtebedrijf Rotterdam de volgende aanbeveling is opgenomen: “Stoppen is geen falen”;
  • In de scenariokeuzes die ten grondslag liggen aan de toekomst van het WBR wederom geen mogelijkheid is ingebouwd om vroegtijdig te stoppen met deelneming in deze onderneming of uit lopende projecten te stappen;

overwegende dat

  • Een existrategie cruciaal is voor het indammen van risico’s die gepaard gaan met de gemeentelijke bijdrage aan het WBR;

verzoekt het college

  • In de verdere contractvorming in het project Leiding door Midden (LdM+) een exitstrategie uit te werken, waarbij heldere afspraken worden gemaakt over de financiële gevolgen van stoppen met gemeentelijke steun aan de totstandkoming en exploitatie van LdM+;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen