Motie: Geef uitvoering aan Regenboog Stem­bus­ak­koord


23 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 juni 2022, ter bespreking van het debat over het coalitieakkoord 2022-2026 Eén Stad,

constaterende dat

  • Er in Rotterdam nog veel discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBTIQA+-ers plaatsvindt;
  • Twaalf politieke partijen, inclusief drie coalitiepartijen, het Regenboog Stembusakkoord hebben ondertekend waarin zij beloofd hebben zich in te spannen om de maatregelen uit dit akkoord voor de LHBTIQA+-gemeenschap in deze collegeperiode uit te voeren;

overwegende dat

  • Rotterdam zich in moet zetten om een diverse en inclusieve gemeente te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderindentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken op welke grond dan ook;
  • Wij als stad hierin voorop willen lopen zodat veiligheid en vrijheid voor LHBTIQA+-ers vanzelfsprekend is;

verzoekt het college

  • In de uitwerking van het coalitieakkoord de afspraken uit het Regenboog Stembusakkoord vorm te geven en uit te voeren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen