Motie: Gebruik de nieuwe Gedragscode soort­be­scherming gemeenten


8 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 april 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Visie Openbare Ruimte 2020-2030,

constaterende dat

  • Er sinds december 2020 een nieuwe gedragscode ‘Gedragscode soortbescherming gemeenten’ is opgesteld, in opdracht van Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland en in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten;
  • Deze gedragscode uniform toepasbaar is in alle Nederlandse gemeenten, een werkingsduur heeft tot 1 juni 2023 en reeds de ruimtelijke gevolgen van (toepassing van) de Omgevingswet in ogenschouw heeft genomen;

overwegende dat

  • Gebruik van een nieuwe algemene gedragscode helpt in het kunnen delen van ervaringen, uitdagingen en succesverhalen tussen gemeenten ten aanzien van soortbescherming;

verzoekt het college

  • De nieuwe ‘Gedragscode soortbescherming gemeenten’ ook in Rotterdam toe te passen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen