Motie: Eindelijk een definitie van hoog­waardig groen


8 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 april 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Visie Openbare Ruimte 2020-2030,

constaterende dat

  • In het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ op een aantal plekken wordt gesproken over hoogwaardig groen;
  • De wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn, biodiversiteit en buitenruimte op meerdere momenten te kennen heeft gegeven geen invulling te kunnen geven aan de strekking van ‘hoogwaardig groen’, omdat dit begrip in de werkinstructies van de gemeente geen opgeld doet;

overwegende dat

  • De Uitvoeringsagenda biodiversiteit eindelijk invulling geeft aan wat hoogwaardig groen behelst, namelijk als het bijdraagt aan versterking van natuurwaarden;

verzoekt het college

  • Een definitie op te stellen van hoogwaardig groen die is toegespitst op de ambities van het college ten aanzien van biodiversiteit, zoals verwoord in de Uitvoeringsagenda biodiversiteit;
  • Deze definitie toe te passen bij de invulling van gebruik van ‘hoogwaardig groen’ in het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Biodiversiteitsparagraaf in inrichtingsplannen

Lees verder

Motie: Gebruik de nieuwe Gedragscode soortbescherming gemeenten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer